Please rotate your device
We don't support landscape mode yet. Please go back to portrait mode for the best experience.

Regulamin Sklepu

Zasady i warunki zamówienia towarów w sklepie internetowym iPicasso.pl

Umowa publicznej oferty dla osób fizycznych i prawnych

o nabyciu towarów przez Sklep internetowy www.iPicasso.pl.

Opublikowanie (umieszczenie) tekstu Umowy (zwanej dalej Umową) na stronie Sklepu internetowego www.iPicasso.pl stanowi ofertę zawarcia poniższej Umowy na warunkach w niej wymienionych. Warunki zawarte w Umowie nie podlegają zmianie z inicjatywy Kupującego.

Przed zawarciem Umowy Kupujący powinien zapoznać się z jej treścią i warunkami, Towarami i cenami Towaru, oferowanymi przez Sprzedającego w Sklepie internetowym.

Złożenie Zamówienia na Towar przez Sklep internetowy oznacza całkowitą i bezwzględną akceptację oferty publicznej i zawarcie Umowy dostawy zamówionych towarów na zgłoszonych warunkach. Kupujący godzi się na wszystkie warunki wymienione w Umowie, a również bezwzględnie akceptuje wszelkie informacje, umieszczone na stronie www Sklepu internetowego na moment złożenia Zamówienia.

W związku z wyżej wymienionym Kupującemu należy uważnie przeczytać tekst niniejszej Oferty i, w przypadku niezgody z którymkolwiek z jej warunków lub jakimkolwiek punktem warunków, zrezygnować ze złożonej Oferty i korzystania z usług Sprzedającego.

UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ

NAZWY I DEFINICJE

Do celów niniejszej Umowy stosowane są nazwy i definicje w znaczeniach, określonych prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej są przedstawione użyte w tekście defynicje i nazwy, którym zostały przypisane następujące znaczenia:

Adres – udzielone przez Kupującego informacje identyfikujące miejsce dostawy Towaru, dokładnie i jednoznacznie określające nazwę kraju, miejscowość, ulicę; numer domu, budynku i lokalu (jeżeli istnieje), numer mieszkania (pokoju, biura);

Akceptacja – pozytywna odpowiedź o przyjęciu Oferty od osoby, której została adresowana. Akceptacja powinna być całkowita i bezwzględna;

Umowa – układ stron o detalicznym kupnie-sprzedaży Towarów, zawarty szlakiem akceptacji Oferty;

Zamówienie – należycie złożone i wysłane drogą internetową, w sposób oraz w formie ustalonej przez Sprzedającego, zapytanie Kupującego do Sklepu internetowego www.iPicasso.pl o zakup pewnych Towarów i/lub usług, wybranych w Sklepie internetowym www.iPicasso.pl, oraz ich dostawę na Adres, wymieniony w zapytaniu. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do spełnienia przez Sprzedającego oznacza akceptację Oferty;

Sklep internetowy www.iPicasso.pl – strona internetowa zawierająca informacje o Towarach, Sprzedawcy i umożliwiająca dokonanie wyboru, złożenie Zamówienia i nabycie Towaru. Na stronie internetowej podane są również warunki płatności, dostawy, gwarancje i rękojmia oraz inne ważne dla Klienta informacje;

Oferta – to jest propozycja skierowana do jednej lub kilku osób, która w wystarczającym stopniu określa i wyraża zamiary osoby jej składającej, aby ona uważała się za związaną umową z Adresatem, który taką propozycję zaakceptuje;

Klient – osoba fizyczna lub prawna, zamierzająca złożyć Zamówienie lub nabyć Towar na stronie internetowej www.iPicasso.pl, a również podejmująca działania zmierzające do realizacji takich zamiarów; osoba składająca Zamówienia na stronie internetowej www.iPicasso.pl; osoba zamawiająca, nabywająca lub użytkująca Towary wyłącznie do celów prywatnych, rodzinnych, domowych i innych potrzeb gospodarstwa domowego, które nie wiążą się s prowadzeniem działalności zawodowej i (lub) przedsiębiorczej. W charakterze Klienta również występuje osoba, wymieniona jako Odbiorca Towaru lub Kupujący;

Sprzedawca – IPICASSO Sp. z o. o., osoba posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, zbywająca Towary Kupującemu w sposób odpowiedni z Umową detalicznego kupna-sprzedaży. W charakterze Sprzedawcy również występuje osoba, wymieniona jako Sprzedający;

Strona internetowa – to całokształt zasobów informatycznych, umieszczonych w Internecie pod adresem www.iPicasso.pl. Strona internetowa stanowi własność Sprzedawcy i jest przez niego administrowana;

Towar – to obiekt kupna-sprzedaży (rzecz jako przedmiot użytku osobistego, rodzinnego, domowego, gospodarczego w gospodarstwie domowym), nie wyjęty z obrotu cywilnego i nie podlegający w nim ograniczeniu, wystawiony na sprzedaż w Sklepie internetowym poprzez umieszczenie w odpowiedniej rubryce Sklepu internetowego i dostępny do Zamówienia. Konkretna ilość Towaru stanowi istotny warunek Umowy.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza umowa określa dla Sprzedającego tryb zbytu Towaru przez Sklep internetowy i stanowi oficjalną ofertę publiczną Sprzedającego, przeznaczoną dla nieokreślonej ilości osób.

Niniejsza Umowa jest umową detalicznego kupna-sprzedaży realizowanej poprzez umieszczenie opisów Towarów w Sklepie internetowym Sprzedającego pod adresem www.iPicasso.pl w globalnej sieci komputerowej Internet.

Niniejsza Umowa, zawierana w trybie akceptacji Oferty, nie wymaga dwustronnego podpisywania i obowiązuje w postaci elektronicznej.

1.2. Niniejsza Umowa jest uważana za zawartą od momentu odbioru złożonego Zamówienia do spełnienia go przez Sprzedawcę.  

1.3. Kupujący nabywa Towar w celach osobistych, rodzinnych, domowych, gospodarczych do gospodarstwa domowego oraz innych potrzeb, nie związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorczej i(lub) zawodowej.

1.4. Klient i Sprzedawca przy wspólnej wzmiance o nich w treści niniejszej Umowy nazywane są Stronami, a każdy z osobna – Stroną.

1.5. Każda Strona oświadcza Stronie drugiej, iż posiada odpowiednie uprawnienia i zdolność do działań prawnych w wystarczającym stopniu, a również wszelkie inne uprawnienia i kompetencje niezbędne do zawarcia i spełnienia niniejszej Umowy.

1.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trybie jednostronnym zmian do Niniejszej umowy oraz do informacji Sklepu internetowego, w związku z czym Kupujący powinien w chwili złożenia Sprzedającemu Zamówienia na Towar wziąć pod uwagę ewentualne zmiany. Zmiany i/lub uzupełnienia niniejszej Umowy nabierają mocy prawnej z dniem ich wywieszenia w Sklepie internetowym. Zmiany i/lub uzupełnienia niniejszej Umowy spowodowane przez zmianę prawa obowiązującego nabierają mocy prawnej z dniem wejścia w życie zmian odpowiednich przepisów.

1.7. Warunki Umowy zawsze są umieszczone na stronie www Sklep internetowy Sprzedającego pod adresem: www.iPicasso.pl, we wkładce Regulamin Sklepu.

1.8. Warunki sprzedaży (jak to: płatności; dostawy; zamówienia etc.) w niniejszej Umowie zawierają ustępy z aktywnymi odnośnikami (hiperłączami) odsyłającymi do pewnych rozdziałów tematycznych z bardziej szczegółowymi informacjami, stanowiącymi część integralną Warunków sprzedaży i Umowy. Udostępnienie poszczególnych części niniejszych Warunków poprzez aktywne odnośniki (hiperłącza) jest powszechnie przyjętym sposobem prezentacji informacji w sieci internetowej.

1.9. Stosunki między Sprzedawcą a Klientem są regulowane poprzez niniejszą Umowę oraz inne przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, określające stosunki w sferze detalicznego kupna-sprzedaży.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. W odpowiedni z niniejszą Umową sposób Sprzedający podejmuje się przekazania Kupującemu Towaru zamówionego w Sklepie internetowym, przeznaczonego do użytku osobistego, rodzinnego, domowego lub innego, nie związanego z działalnością przedsiębiorczą i(lub) inną działalnością zawodową, zgodnie ze wzorem lub opisem; o jakości i cenie zgodnie z informacją przedstawioną Kupującemu w Sklepie internetowym Sprzedającego, a Kupujący podejmuje się dokonania płatności i odbioru Towaru zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2.2. Kupujący nie powinien wykorzystywać Towarów, zamówionych w Sklepie internetowym, do celów zawodowych i(lub) przedsiębiorczych.

3. INFORMACJE O TOWARZE

3.1 Sprzedający powinien w należytym terminie i postaci dostępnej udzielić

Klientowi niezbędnych informacji umożliwiających prawidłowy wybór Towarów.

3.2. Wszelkie materiały informacyjne (wizerunki, teksty etc.) o Towarach, umieszczone na Stronie internetowej, mają charakter orientacyjny i nie mogą w całej mierze, na 100% wiarygodnie przekazywać informacje o właściwościach Towaru, w tym o jego kolorach, rozmiarach i kształtach. Wizerunki Towaru w Sklepie internetowym i realny wygląd zewnętrzny Towaru mogą w małym stopniu się różnić z przyczyny oświetlenia, nastaw wyświetlacza Kupującego, a również z innych powodów. Celem materiałów informacyjnych jest udzielenie ogólnych informacji o kształtach, przeznaczeniu i właściwościach Towarów. W przypadku pytań Klienta dotyczących opisu i właściwości Towaru, przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem telefonów wymienionych w rozdziale Kontakt oraz adresów mailowych i wyszczególnić całą informacje, która go interesuję.

3.3. Sprzedający ma prawo zaoferowania Towaru, który ma pewne wady podane w opisie Towaru na stronie internetowej, a również w dokumentacji towarzyszącej wysyłce Towaru. Takie oferty są umieszczone w rozdziale Towar po obniżonej cenie i zawierają ważną informację o przyczynach udzielenia rabatu.

4. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA. POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1. Klient samodzielnie składa Zamówienie przez Sklep internetowy Sprzedającemu poprzez wpisanie swych danych do odpowiedniego elektronicznego formularza Zamówienia (w tym przy logowaniu) w Sklepie internetowym.

4.2. Kształtując Zamówienie Towaru przez Sklep internetowy Klient udziela Sprzedającemu informacji, umożliwiających dokonanie jednoznacznej identyfikacji Klienta, rzetelnego i terminowego spełnienia warunków niniejszej Umowy. Do takich informacji należą: nazwa Towaru, artykuł (marka, model); ilość Towaru; cena Towaru i warunki płatności; rodzaj usługi, termin jej świadczenia oraz cena, jeżeli Umowa dotyczy świadczenia usługi; nazwisko, imię Klienta; adres dostawy Towaru; telefon do kontaktów i e-mail; rodzaj płatności i sposób dostawy. W razie potrzeby, a także na zapytanie Sprzedawcy Klient powinien udzielić Sprzedawcy innych informacji, niezbędnych dla złożenia i spełnienia Zamówienia.

4.3.  Wszelkie informacje, podane przez Klienta w Zamówieniu, uważane są za wiarygodne i pochodzące bezpośrednio od Klienta. Kupujący ponosi wszelkie ryzyka i straty, związane z udzieleniem przezeń niezgodnych z rzeczywistością (błędnych) danych w tracie kształtowania Zamówienia (ust.4.2) i może powoływać się na ich niezgodność przy wszczęciu sporu ze Sprzedawcą.

4.4. Informacje w Zamówieniu, otrzymane przez Sprzedającego, w razie potrzeby mogą być dodatkowo wyszczególnione i uzgodnione z Kupującym drogą telefoniczną lub mailową w celu sprecyzowania różnych danych, w tym konkretnej daty i godziny dostawy Towaru. W przypadku złożenia przez Kupującego w trybie należytym Zamówienia na Towar i możliwości spełnienia takiego Zamówienia przez Sprzedającego Sprzedający potwierdza Kupującemu odbiór złożonego Zamówienia i przystąpienie do jego wykonania.

4.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy spełnienia Zamówienia na stadium obróbki w przypadku braku możliwości jego wykonania z któregokolwiek powodu. Z kolei, Kupujący ma prawo do wprowadzenia zmian w Zamówieniu aż do chwili jego wysyłki pod adresem Kupującego.

4.6. Szczegółowe informacje o: procedurze złożenia Zamówienia; regułach, terminach, warunkach i szczegółach obróbki i potwierdzenia Zamówień Sprzedającego; innych sprawach, związanych ze złożeniem Zamówień przez Kupujących i ich obróbką, potwierdzeniem i skasowaniem przez Sprzedającego podane są w Rozdziale Jak zamówić. Wszelkie informacje podane w tym Rozdziale stanowią część integralną niniejszej Umowy.

4.7. Informacje udzielone przez Kupującego, mają charakter prywatny. Złożenie Zamówienia oznacza zgodę i zezwolenie Kupującego na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych, w tym nazwiska, imienia, daty urodzenia, płci, adresu dostawy; telefonów domowego, biurowego, komórkowego; adresu mailowego oraz innych danych, udzielonych przez Kupującego, a również na zbiór, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, aktualizację (zmianę), wykorzystanie, rozpowszechnienie (w tym przekaz krajowy i transgraniczny), depersonalizację, blokowanie, wykasowanie danych osobowych, a także ich przekaz kontrahentom Sprzedawcy, w celu badań zmierzających do podwyższenia jakości świadczonych usług, realizacji programów marketingowych (akcji promocyjnych), badań statystycznych, a również promocji usług na rynku szlakiem bezpośrednich kontaktów z Kupującym za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym (lecz nie tylko): przez rozsyłkę drogą pocztową, mailową, telefoniczną, faksową, internetową. Kupujący wykazuje zgodę i udziela Sprzedającemu i kontrahentom Sprzedającego zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych Kupującego za pomocą zautomatyzowanych układów zarządzania zbiorami danych, a również innych środków programistycznych, w tym do celów promocji Towarów i usług Sprzedającego.

Podając dane osobowe, Klient w ten sposób automatycznie wykazuje zgodę na otrzymanie listów elektronicznych i SMS-ów, zawierających informacje o nowościach, promocjach, ofertach specjalnych etc. Kupujący może odmówić odbioru takich informacji i komunikatów SMS poprzez zawiadomienie o tym Sprzedającego.

Kupujący nie może odmówić się od listów elektronicznych i SMS-ów – komunikatów, zawierających informacje o stanie bieżącym oraz stadium realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego. Takie komunikaty Sprzedającego mają charakter techniczny i stanowią część integralną współdziałania Sprzedającego z Kupującym.  

Klient wykazuje zgodę na przekazanie do celów, wymienionych w niniejszej Umowie jego danych osobowych uzyskanych przez Sprzedawcę osobom trzecim, którym Sprzedający może zlecić przetwarzanie danych osobowych Kupującego na mocy umowy, zawartej z tymi osobami, pod warunkiem zachowania przez te osoby trzecie poufności wobec danych osobowych Kupującego i zabezpieczenia danych osobowych w trakcie przetwarzania. Podczas przekazania wymienionych danych Klienta Sprzedawca uprzedza osób, odbierających dane osobowe Klienta, o tym, że są to dane prywatne i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, w których ich udzielono i zażądać od tych osób przestrzegania tej zasady. Kupujący może zażądać od Sprzedającego podania całej informacji o swoich danych osobowych, ich przetwarzaniu i wykorzystaniu, a również zażądać wykreślenia lub korekty/uzupełnienia niezgodnych lub niepełnych danych osobowych poprzez wysłanie odpowiedniego zapytania pisemnego na imię Sprzedawcy drogą mailową. Dane Kupującego, udzielone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, oraz jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie mają określonego terminu ważności.

4.8. Nie będzie uważane za złamanie prawa ogłoszenie informacji zgodnie z uzasadnionymi i  odpowiednimi zasadami przepisów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na zapytanie kompetentnych i upoważnionych organów państwowych oraz instytucji władzy.

4.9. Nie będzie uważane za złamanie prawa udzielenie danych Sprzedającego agentom oraz osobom trzecim działającym na mocy Umowy ze Sprzedawcą, w celu spełnienia jego obowiązków wobec Kupującego przez Kupującego (na przykład, kurierskiej służbie dostawczej w celu dostarczenia Zamówienia Kupującemu).

4.10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje, udzielone przez Kupującego w Sklepie internetowym w postaci powszechnie dostępnej, a również za powszechnie dostępne informacje o Kupującym.

4.11. Sprzedawca może bez dodatkowych uzgodnień prowadzić nagrania rozmów telefonicznych z Klientem po jego uprzednim zawiadomieniu.

5. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Sposoby, ceny, warunki i terminy dostawy (nadania i dostarczenia) Towaru są podane na stronie internetowej i szczegółowo opisane w rozdziale Koszty i sposoby dostawy. Również w tym rozdziale został szczegółowo opisany algorytm odbioru Towaru i działania Klienta w trakcie odbioru. Wszelkie informacje zawarte w rozdziale Koszty i sposoby dostawy stanowią część integralną nieniejszej Umowy. Za uzgodniony sposób dostawy będzie uważany ten, który został  wybrany przez Kupującego wśród dostępnych sposobów dostawy podczas złożenia Zamówienia.

5.2. Przy zamówieniu Towaru przez Kupującego na określonych warunkach dostawy Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać terminów nadania i dostarczenia Towaru, wymienionych na stronie internetowej, na poszczególnej wkładce każdego Towaru, niemniej należy wziąć pod uwagę przyczyny mogące wyniknąć i wywrzeć wpływ na terminy dostawy w postaci nieprzewidywalnych wydarzeń i okoliczności, które odbyły się bez udziału Sprzedawcy i od Sprzedawcy niezależne.

5.3. Na ogólny okres dostawy zamówienia do Kupującego składają się: termin wysyłki i termin dostawy.

5.4. Jeżeli w Zamówieniu Kupującego są wymienione Towary o różnym terminie wysyłki, wtedy ogólny termin wysyłki Zamówienia będzie w całości określony na podstawie Towaru o najdłuższym terminie wysyłki.

5.5. Za termin dostawy Sprzedawca uważa okres od momentu wydania Towaru kurierowi (nadanie) do momentu odbioru (dostarczenia) Towaru przez Klienta.

Sprzedający może w trybie jednostronnym wydłużyć lub skrócić uzgodniony termin nadania i dostarczenia po uprzednim zawiadomieniu o tym Kupującego.

5.6. Dostawa Towaru Kupującemu odbywa się pod adresem, wymienionym w Zamówieniu Kupującego i uzgodnionym przez Sprzedającego w potwierdzeniu odbioru Zamówienia do realizacji.

5.7. Dostarczony Towar będzie przekazany Kupującemu lub osobie, wskazanej przez Kupującego w charakterze Odbiorcy Zamówienia. W przypadku braku możliwości odbioru towaru przez wyżej wymienione osoby, zamówiony Towar będzie zwrócony Sprzedającemu, a Zamówienie skasowane.

5.8. Klient ponosi odpowiedzialność za doręczenie Zamówionego Towaru każdej osobie wymienionej przez niego w Zamówieniu. Sprzedawca i służba kurierska (kurier), dostarczająca Zamówienie na zlecenie Sprzedającemu: а) nie ponoszą obowiązku sprawdzenia uprawnień osób odbierających Towar, jeżeli są wymienione w Zamówieniu w charakterze Odbiorców; b) nie ponoszą odpowiedzialności za przekazanie Towaru osobie, wymienionej w charakterze Odbiorcy, jeżeli dane Kupującego lub Odbiorcy w złożonym Zamówieniu są wystarczające dla  identyfikacji Kupującego lub Odbiorcy w charakterze osoby właściwej. Kupujący w pełni ponosi odpowiedzialność za wiarygodność podanych przez niego danych.

5.9. Wraz z Towarem Sprzedawca przekazuje Klientowi dokumenty na Towar:

 • paragon i (lub) fakturę VAT; inny dokument według wzoru ustalonego, potwierdzający fakt nabycia Towaru, jeżeli przepisy lub Umowa nie stanowią inaczej;

 • dokumenty towarzyszące Towaru (paszport techniczny, instrukcję użytkownika etc.);

 • kartę gwarancyjną pod warunkiem, iż jest wydana przez zakład producenta i Towar jest objęty jego gwarancją.

5.10. W trakcie dostawy i odbioru Towaru Kupujący w obecności kurierа powinien uważnie sprawdzić stan Towaru (Towarów) pod względem zgodności ilościowej, wyglądu zewnętrznego, kompletności oraz zgodności z Zamówieniem. Czas odbioru wszystkich Towarów Zamówienia nie powinien przekraczać racjonalnych granic.

5.11. Prawo własności na Towar, a również ryzyko wypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przelewa się ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą faktycznego przekazania Towaru lub złożenia przez Kupującego własnoręcznego podpisu na dokumentach poświadczających dostawę Towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odbiór Towaru przez Kupującego (Odbiorcę) i brak zastrzeżeń dotyczących Towaru w momencie odbioru i w obecności kurierа oznacza, że Towar został odebrany pod względem zgodności ilościowej, kompletności, całości, i Sprzedawca wykonał swoje obowiązki w pełni.

5.12. Po odbiorze Towaru przez Kupującego Sprzedający nie przyjmuje pretensji dotyczących stanu jakościowego Towaru, jego kompletności, ilości, wyglądu zewnętrznego,  jeżeli Kupujący nie złoży protokołu za podpisem kuriera o niewłaściwym stanie Towaru w trakcie jego odbioru. Pretensje dotyczące jakości, uzasadnione w oparciu na opinię serwisu autoryzowanego lub udowodnione przez Kupującego samodzielnie podlegają rozpoznaniu w trybie ustawowym.

6. CENA TOWARU I PŁATNOŚCI Z TYTUŁU TOWARU (TRYB ROZRACHUNKÓW)

6.1. W Sklepie internetowym na stronie www ceny każdego poszczególnego Towaru podane są w katalogu, na odpowiedniej indywidualnej wkładce Towaru. Cena Towaru jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. W cenie Towaru nie są uwzględnione koszty dostawy. 

Cena Towaru w Sklepie internetowym może być zmieniona przez Sprzedającego w trybie jednostronnym. Cena Towaru i rabaty Sprzedającego są ważne na moment potwierdzenia odbioru Zamówienia na Towar. Cena Towaru podlegającego zamianie obowiązuje na moment kompletowania Zamówienia w magazynie Sprzedającego. Przy tym cena Towaru, na który złożono Zamówienie, jak też suma rabatu nie podlegają zmianie, z wyjątkiem przypadków, omówionych w ust.6.2.

6.2. Sprzedający może nie potwierdzić lub skasować Zamówienie i zawiadomić o tym Klienta, zrezygnować z płatności i/lub sprzedaży Towaru w wymienionej cenie, jeżeli wynika to z nieprzewidzianego i(lub) przypadkowego błędu technicznego, związanego z czynnikiem ludzkim lub nieprawidłową pracą oprogramowania на Stronie Sprzedającego i(lub) serwisów obcych które wspierają jego funkcjonowanie, lub działań bezprawnych po stronie osób trzecich.

W razie podania niewłaściwej ceny zamówionego przez Kupującego Towaru, Sprzedający po wykryciu błędu informuje o tym Kupującego w celu: potwierdzenia Zamówienia z ceną skorygowaną; skasowania Zamówienia; zwrotu uiszczonej należności lub rozliczenia (w zależności od sytuacji).

6.3. Płatność z tytułu Towaru będzie dokonywana przez Kupującego w polskich złotych, w sposób i na warunkach, wymienionych przez Sprzedawcę w rozdziale Formy płatności na stronie www Sklepu internetowego. Cała informacja zawarta w tym rozdziale  stanowi część integralną niniejszej Umowy.

Za uzgodniony sposób płatności uważany będzie sposób, wybrany przez Kupującego wśród dostępnych rodzajów płatności przy złożeniu Zamówienia.

6.4. Sprzedający nie pobiera pieniędzy za ten lub inny sposób płatności, jednak ewentualne prowizje z tytułu przelewu należności obciążają Kupującego.

6.5. Płatność z tytułu Towarów i usług następuje w postaci gotówkowej lub przelewem w trybie ustalonym.

6.6. Walutą płatności jest polski złoty.

6.7. Sprzedawca może udzielić Kupującemu rabatu na Towary i ustalać program nagród, organizować akcje promocyjne. Rodzaje rabatów, akcji promocyjnych, tryb i warunki przeprowadzenia akcji promocyjnych, naliczenie punktów i udzielenie nagród omawiane są na stronie www Sklepu internetowego przez Sprzedającego i przezeń być zmienione w trybie jednostronnym.

7. REKLAMACJE. TRYB ZWROTU TOWARU

7.1. Kupujący może odmówić odbioru Towaru w każdym momencie przed dokonaniem płatności i dostawy, a po realizacji dostawy i faktycznym odbiorze Towaru - w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu dostawy.  Zwrot Towaru należytej jakości jest możliwy w przypadku zachowania wyglądu towarowego i właściwości użytkowych Towaru, a również po przedstawieniu przez Sprzedającego dokumentu, potwierdzającego fakt i warunki nabycia przedmiotowego Towaru. Zwrot Towaru jakości należytej, który był w użytku, jest niemożliwy.

7.2. Zwrot Towaru jakości należytej lub jego zamiana na Towar o podobnych właściwościach odbywa się w odpowiedni z prawem obowiązującym. Zamiana Towaru odbywa się z zachowaniem zasad procedury zwrotu z późniejszym złożeniem nowego Zamówienia.

7.3. Klient, któremu został sprzedany, przekazany i dostarczony Towar nienależytej jakości, jeżeli to nie było uprzednio omówione przez Sprzedającego, może zażądać z wyboru:

 • zamiany Towaru wadliwego na Towar należytej jakości (w przypadku, jeśli Sprzedający posiada taką możliwość);

 • odpowiedniego obniżenia ceny nabycia Towaru;

 • niezwłocznego (w racjonalnym terminie) bezpłatnego naprawienia wad Towaru;

 • zwrotu kosztów naprawienia wad Towaru;

 • odstąpienia od Umowy detalicznego kupna-sprzedaży i zwrotu kwoty pieniężnej uiszczonej za Towar.

7.4. Sprzedający nie przyjmuje paczek za pobraniem. Kupujący ponosi koszty nadania paczki lub dostarcza Towar własnymi siłami. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Sprzedający zwraca koszty przesyłki Kupującemu.

7.5. Zwrot środków pieniężnych Sprzedający realizuje w tej formie, w której dokonano płatności za Towar, w terminie omówionym ustawowo. W przypadku płatności gotówkowej za Towar, zwrot pieniędzy odbywa się na konto Kupującego.

7.6. Informacje dodatkowe о zwrocie, zamianie i reklamacjach, sposobach i warunkach ich realizacji są podane przez Sprzedającego w rozdziale Reklamacje i zwroty na stronie www Sklepu internetowego. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowią część integralną niniejszej Umowy.

8. GWARANCJE I RĘKOJMIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON. TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW

8.1 Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu spełnienia zobowiązań wynikających z Umowу w trybie ustawowym Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, wyrządzoną Kupującemu i(lub) osobom trzecim wskutek niewłaściwego użytku po stronie tego ostatniego Towaru, nabytego w Sklepie internetowym Sprzedającego.

8.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treść i funkcjonowanie obcych Stron internetowych.

8.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa, związane z działaniami Kupującego i(lub) osób trzecich w przypadku użycia Towaru, nabytego od Sprzedającego, w celach zawodowych lub przedsiębiorczych.

8.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego, wynikłe z powodu:

 • udzielenia informacji nie zgodnej z rzeczywistością przy uzgodnieniu Zamówienia, w tym podania nieprawidłowych danych identyfikacyjnych;

 • działań bezprawnych osób trzecich.

8.6. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych identyfikacyjnych, udzielonych przez niego podczas złożenia Zamówienia Towaru w Sklepie internetowym.

8.7. Kupujący powinien złożyć Zamówienie, dokonać zapłaty za Towar w Zamówieniu i odebrać go na warunkach, w sposób i w terminie, o których szczegółowo mówi się w rozdziałach niniejszej Umowy i w rozdziale Jak zamówić na stronie www Sklepu internetowego.

8.8. Strony są wyzwolone od odpowiedzialności za pełne lub częściowe niedopełnienie obowiązków, jeżeli takie niedopełnienie wynikło z działania okoliczności siły wyższej, po wejściu w życie niniejszej Umowy i/lub w wyniku wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Strony nie mogły ani przewidzieć, ani zapobiec im w sposób racjonalny.

8.9. W innych przypadkach, nie omówionych w ustępie 8.8, niniejszej Umowy, za niedopełnienie lub nienależyte spełnienie swoich obowiązków Strony ponoszą odpowiedzialność w trybie ustawowym Rzeczypospolitej Polskiej.

8.10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady, wykryte w Towarze w okresie gwarancji.

8.11. Żądania, zgłoszone przez Kupującego po upływie okresu gwarancji, będą rozpoznane przez Sprzedającego w trybie ustawowym.

8.12. Okres gwarancyjny Towaru, objętego gwarancją producenta, jest podany w karcie gwarancyjnej, i jego bieg zaczyna się z dniem przekazania Towaru Kupującemu.

8.13. Dla wszystkich Towarów, na które producent nie udziela gwarancji, Sprzedający ustala okres rękojmi 14 (czternaście) dni od momentu przekazania Towaru Kupującemu.

8.14. Warunki gwarancji na Towar, ogólne warunki gwarancji, obowiązki Sprzedającego w ramach gwarancji, ograniczenia gwarancji i podstawy do umowy udzielenia gwarancji są szczegółowo opisane w karcie gwarancyjnej, która towarzyszy każdemu Towarowi pod warunkiem, że posiada okres gwarancyjny.

8.15. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy są rozstrzygane szlakiem negocjacji. W przypadku pytań lub i pretensji po stronie Kupującego lub Odbiorcy, należy kierować ich Sprzedającemu drogą telefoniczną lub mailową, na numery podane w rozdziale Kontakt na stronie www Sklepu internetowego.

8.16. Przedsądowy (pretensyjny) tryb uregulowania sporów jest obowiązkowy. Jeżeli zgody nie osiągnięto, spory są rozstrzygane w trybie sądowym zgodnie z prawem obowiązującym Rzeczypospolitej Polskiej.

9. SIŁA WYŻSZA

9.1. W okolicznościach w pełni lub częściowo uniemożliwiających spełnienie przez jedną ze Stron obowiązków wynikających z niniejszej Umowу, jak to:

 • pożar, klęski żywiołowe oraz inne sytuacje nadzwyczajne (powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, podtopienia, anomalnie wysokie (ponad +30°С) lub anomalnie niskie (poniżej -20°С) temperatury środowiska i inne warunki niesprzyjające), wszelkiego rodzaju przeszkody dla ruchu transportu, niezależnie od ich rodzaju, strajki oraz inne rozruchy, zamachy terrorystyczne oraz inne zamachy przestępcze etc.; wojny, każego rodzaju operacje wojskowe, blokady, zakazy eksportu lub importu, zaburzenia w miejskiej sieci elektrycznej, w układach łączności telefonicznej lub w węzłach przekazu sieci internetowej i inne zaburzenia funkcjonowania sieci przekazu danych, znajdujących się poza strefą wpływu Stron, wypadki drogowe; przepisy prawne bezpośrednio lub pośrednio zakazujące lub przeszkadzające wykonaniu obowiązków, wszelkie inne okoliczności, które wynikły wbrew woli i chęci Stron, nieprzewidywalne lub nieuniknione;

 • termin spełnienia obowiązków Stron przesuwa się odpowiednio na czas, w ciągu którego będą działać takie okoliczności. 

9.2. Strona, znajdująca się pod wpływem okoliczności siły wyższej, powinnа zawiadomić Stronę drugą co najpóźniej w ciągu 24 (dwudziestu czterech godzin) od momentu powstania okoliczności siły wyższej, przeszkadzających spełnieniu przez Stronę obowiązków podjętych zgonie z Umową.

10. POZOSTAŁE WARUNKI

10.1. Umowa będzie uważana za spełnioną po stronie Sprzedającego od momentu dostawy Towaru w miejsce, podane w Zamówieniu Kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na zawarcie niniejszej Umowy poprzez złożenie Zamówienia na Towar i potwierdzenia odbioru Zamówienia do spełnienia przez Sprzedającego.

10.3. Przy nabyciu Towaru w Sklepie internetowym Kupującemu przysługują wszystkie prawa, gwarantowane Ustawą Rzeczypospolitej Polskiej o prawach konsumenta.

10.4. Sprzedający może bez uzgodnienia z Kupującym przelać swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osób trzecich.

10.5. Odwołanie Oferty Sprzedającego i (lub) jednostronne odstąpienie od Umowy Sprzedającego może nastąpić w dowolnych czasie, jednak nie stanowi to podstawy do odmowy spełnienia obowiązków Sprzedającego, wynikających z potwierdzonych i przyjętych do spełnienia Zamówień. Sprzedający ponosi obowiązek  ogłoszenia  odwołania Oferty i (lub) jednostronnego odstąpienia od spełnienia Umowy w swoim Sklepie internetowym z podaniem dokładnej daty odwołania i (lub) odstąpienia, jednak nie mniej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed faktycznym odwołaniem Oferty i (lub) odstąpieniem od Umowy.

10.6. Kupujący przed przekazaniem mu Towaru może odstąpić od Umowy pod warunkiem zwrotu Sprzedającemu kosztów, poniesionych w związku z wykonaniem działań zmierzających do jego spełnienia. Kwota należności z tytułu takiego zwrotu będzie określona przez Sprzedającego w trybie jednostronnym.

10.7. Uznanie przez Sąd nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie pociąga za sobą nieważności pozostałych jej postanowień.

11. PRAWA AUTORSTWA

11.1. Wszelkie informacje, zawarte na stronie www Sprzedającego, w tym Informacje tekstowe, wizerunki, materiały reklamowe, loga, znaki towarowe stanowią własność Sprzedającego i (lub) innych właścicieli praw, i nie mogą być wykorzystane przez osoby trzecie bez zgody pisemnej Sprzedającego i (lub) innych właścicieli praw.

12. DANE ADRESOWE I IDENTYFIKACYJNE KUPUJĄCEGO

12.1. Strony bezwzględnie przyjmują ten fakt, iż Informacje podane przez Kupującego przy złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym iPicasso.pl będzie uważana za dane identyfikacyjne Kupującego. Kupujący akceptuje ten fakt, iż podane przez niego informacje będą wykorzystywane przez Sprzedającego do celów utrzymania z nim stosunków oficjalnych i ponosi odpowiedzialność za wiarygodność udzielonych informacji.

13. DANE ADRESOWE I IDENTYFIKACYJNE SPRZEDAJĄCEGO

IPICASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Piaseczno, ul. Kineskopowa 1B, 05-500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000680650. NIP: 1231355620. Regon: 367426105. Nr tel. +48 733 782 620. Adres e-mail: ipicasso.pl@gmail.com